Ελληνικά  |  English
προφίλ | υπηρεσίες | επιμόρφωση | επικοινωνία|

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ


Αντικείμενο Πραγματογνωμοσύνης αποτελούν τεχνικά θέματα,  όπως οι διαπιστώσεις κακοτεχνιών, η διαπίστωση και η αποτίμηση βλαβών σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο έλεγχος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών στα οικοδομικά έργα, οι επιμετρήσεις τεχνικών εργασιών κλπ. Θέματα νομικής φύσεως ή ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των αντιδίκων μερών σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αντικείμενο Πραγματογνωμοσύνης.

 

Ο ορισμός του Πραγματογνώμονα γίνεται κατά την ακροαματική διαδικασία όπου το εκάστοτε Δικαστήριο ορίζει τη διενέργεια  πραγματογνωμοσύνης μετά από εισήγηση των συνηγόρων των διαδίκων. Πραγματογνωμοσύνη μπορεί επίσης να διενεργηθεί χωρίς τον ανωτέρω ορισμό, κατόπιν επιθυμίας των αντίδικων πλευρών. Επίσης μπορεί να οριστεί και Τεχνικός Σύμβουλος προς υποστήριξη των διαδίκων για την εξέταση περαιτέρω ελέγχων από ειδικούς.

 

Το Δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνώμη του Πραγματογνώμονα και του Τεχνικού Συμβούλου και αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος, μπορεί να διατάξει νέα Πραγματογνωμοσύνη, την επανάληψη ή τη συμπλήρωσή της από τους ίδιους ή άλλους Πραγματογνώμονες. Είθισται το κόστος της διατασσόμενης δικαστικά Πραγματογνωμοσύνης να επιβαρύνεται  ο επισπεύδοντας, το δε κόστος του Τεχνικού Συμβούλου συμφωνείται μεταξύ αυτού και του ενδιαφερόμενου αντίδικου μέρους.

 

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια μιας πραγματογνωμοσύνης η οποία διατάσσεται δικαστικά αποτελούν η απουσία προσωπικής σχέσης με τους διαδίκους, η πλήρης αντικειμενικότητα, η ορθότητα και η ακρίβεια της έρευνας και η άρτια επιστημονική κατάρτιση του Πραγματογνώμονα.

Καθώς οι τεχνικές διαπιστώσεις και ερμηνείες μιας Πραγματογνωμοσύνης εκτιμούνται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια, η ορθότητά της παίζει σημαντικότατο ρόλο στη λήψη της Ετυμηγορίας. Το γραφείο μας, έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα αντιδικίας κι έχοντας εκπονήσει ένα σημαντικό αριθμό υποστηρικτικών Τεχνικών Εκθέσεων και Πραγματογνωμοσυνών εγγυάται την πλήρη επιστημονική υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου.

 
© 2011 Ζαχαρίας Κοτσιμπός Επιστροφή στην αρχή